ÚŘEDNÍ DESKA

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ROZPOČTY ŠKOLY

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

GDPR

RŮZNÁ OZNÁMENÍ

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.


NÁZEV ŠKOLY

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Daniela Miklová
Ředitelka je statutárním orgánem školy.

PRÁVNÍ FORMA

Příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL

Město Valašské Meziříčí

POČET TŘÍD

První stupeň: 10 tříd

Druhý stupeň: 10 tříd

Výuka probíhá ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu Vyhlídka do života.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnost, oznámení, nebo podnět lze podat ústně, písemně nebo telefonem ředitelce školy nebo její zástupkyni.

Na písemnou stížnost, oznámení nebo podnět bude odpovězeno písemně.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, ústně nebo prostřednictvím telefonu v kanceláři školy.

Na ústní informaci bude odpovězeno ústně.

Nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost o ni písemně.

Ze žádosti musí být zřejmé, že směřuje ke škole a kdo žádost podal.

Písemné poskytnutí informace bude poskytnuto nejdéle do 14 dnů ode dne doručení žádosti.
Omezení práva na poskytnutí informací
Škola informaci neposkytne v těchto případech:

Požadovaná informace je v souladu se zákonem 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a s nařízením vlády č. 246/98 Sb.

Informace vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o rasovém původu, národnosti, politických postojích, vztahu k náboženství, o trestné činnosti, zdraví a majetkových poměrech.

Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona 513/91 Sb.

Informace byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá.

Informace se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů, nebo by její poskytnutí bylo porušením duchovního vlastnictví.

 Úhrady za poskytování informací a služeb

Vystavení druhopisu vysvědčení.

Vyhotovení kopie rozhodnutí.

Potvrzení přihlášky na SŠ – žáci, kteří nejsou jíž žáky ZŠ.

Platby se provádějí při podání žádosti.

Pravomoci a působnost ředitelky školy
Je stanovena § 164 odst. 1 a 2, §165 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb.
Ředitel školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací činnosti, za efektivní využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:

Přijetí žáka do základního vzdělávání

Odkladu povinné školní docházky

Dodatečném odložení povinné školní docházky

Pokračování ve školní docházce po splnění povinných devíti let v souladu se zákonem 561/2004 Sb.

Uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů

Zařazení či vyřazení žáka do školního stravování nebo školní družiny

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39

Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky § 52 odst. 6, § 66 odst. 7, § 97 odst. 8

Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby § 123 odst. 4

Povolení a zrušení individuálního vzdělávání § 41.

DALŠÍ INFORMACE

  • od 1.11.2009 jsme plátci DPH

1.9.2019