Historie školy

Vážení přátelé!
Vítám Vás na našich internetových stránkách a nabízím malé ohlédnutí do minulosti, současnost a výhledy do budoucna Základní školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín.
V historii školy byl zlomovým rokem r. 1973, kdy ZDŠ Husova musela uvolnit školní budovu k 1. 9. 1973 pro gymnázium. V tomto roce nezdolným tempem pokračovala výstavba nové školy na ulici Králova, kam měli učitelé i žáci ze ZDŠ Husova přesídlit.
Citace ze školní kroniky: „Ve školním roce 1973/74 bylo školní zařízení přemístěna na ZDŠ Šafaříkova. Stěhovací práce si vyžádaly pomoc jak učitelů, tak i členů SRPŠ, žáků a vojenské posádky z města a trvaly celý týden. Vyučování bylo zpočátku polodenní, především na II. stupni, kde bylo zajištěno směnování se školou Šafaříkovou. I. stupeň přestěhován do uvolněných učeben učiliště Urxových závodů s celým zařízením. Přemístění do obou škol si vyžádalo velkého vypětí učitelů i žáků a přes všechnu dobrou snahu došlo k ztrátám materiálu a ke znehodnocení pomůcek, které musely být odepsány.“
Výuka ve školním roce 1974/75 probíhala rovněž na detašovaných pracovištích, 6.-9. ročník na ZDŠ Šafaříkova a 1.-5. ročník v učilišti Urxových závodů, ale už nebylo zavedeno směnování. V kronice se dále dočteme: „1.9.1975 byla ZDŠ Husova přemístěna do budovy školy Na Vyhlídce. Škola změnila název na ZDŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí, k tomuto datu měla 18 tříd, některé třídy byly přechodně umístěny v mimoškolním pavilonu, protože škola nebyla dokončena. V lednu škola byla dobudována tak, že bylo možno umístiti třídy podle plánu a převzíti ještě čtyři třídy ze ZDŠ Leninova, které byly dočasně umístěny v Učilišti Urxových závodů.“ /nyní Integrovaná střední škola/ Pro nás je zajímavá i další citace: „Škola je již nyní vybavena tak, že patří k nejkrásnějším v okrese a na některých úsecích je vzorem pro ostatní. Vybavování kabinetů, dílen, odborných pracoven, knihovny, tělocvičen nadále pokračuje.“
A tento stav přetrvává dodnes. Nechceme zůstat pěkné škole a jejím žákům nic dlužni, proto každoročně závodíme s časem a zápolíme s financemi, abychom připravili něco nového, vylepšili stávající a dokončili probíhající úpravy. Co je třeba ještě říci: Od 1. 1. 1993 je škola právním subjektem. Ve šk. roce 1996/96 se změnil částečně i její vzhled – byla zastřešena mimoškolní budova a od šk. roku 1996/97 je zde umístěna církevní základní škola Salvátor. V areálu školy byla v témže roce postavena soukromá zubní ordinace a spojovací „krček“ mezi pavilony, byla vybudována příjezdová cesta do atria školy. Dnes se škola může pochlubit třemi navzájem propojenými pavilony, střechami, kterými nezatéká, pěkným areálem s parkovou úpravou, skleníkem, třemi tělocvičnami, funkční posilovnou, novým víceúčelovým venkovním hřištěm, pěknými – dobře vybavenými a udržovanými pracovnami fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, cvičnou kuchyní, jazykovou „sluchátkovou“ učebnou, počítačovou učebnou s možností připojení k internetu, třemi odděleními školní družiny, školním klubem, školní „galerií výtvarných prací“, pěkným novým žákovským nábytkem, dostatkem didaktické techniky apod.
Ale to vše by bylo málo. Snažíme se především o to, aby se na škole děti cítily dobře, aby do ní chodily rády a abychom je pro další vzdělávání připravili co nejlépe. Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Dětem je už od 1. třídy nabídnuta výuka anglického a německého jazyka nadstandardní formou, mohou rozvíjet svůj výtvarný talent v hodinách nepovinné výtvarné výchovy, mohou pracovat v recitačním kroužku, v kroužku informatiky, mohou se zapojit do opravdu široké nabídky sportovních činností /basketbal, florbal, atletika, lyžování, bruslení, plavání, pohybová příprava, cvičení rodičů s dětmi atd./, které nabízí škola i „Sportovní klub mládeže“, kterému škola pronajímá prostory pro všestranné sportovní aktivity. Součástí školy je školní jídelna, která vaří pro přibližně 700 strávníků. Výdej obědů a registrace strávníků probíhá pomocí čipových karet. Školní družina je umístěna v mimoškolním pavilonu, kde je rovněž žákovská knihovna s čítárnou /zde probíhají recitační soutěže a 1x týdně videoklub/. Úspěchy našich žáků v olympiádách, soutěžích, na turnajích a závodech v okrese, regionu i v národních kolech nám dělají velkou radost a je potěšitelné, že je jich stále více. Máme radost z toho, že naši žáci jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení na střední školy a učiliště, těší nás, že i v letošním roce jsme mohli otevřít dvě první třídy.
I do budoucna si klademe za cíl:
– udržet vysokou kvalitu výchovně vzdělávacího procesu,
– nabídnout dětem co nejpestřejší využití mimoškolního volného času,
– připravit všem ve škole příjemné prostředí a dobrou pracovní atmosféru.
Děkujeme všem, kteří nám svěřují snad to nejcennější, co mají – výchovu a vzdělávání svých dětí, děkujeme také všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří přispěli a přispívají k dobrému jménu školy, kteří své povolání vykonávají s pochopením, svědomitostí a láskou k dětem.
Mgr. Daniela Miklová, ředitelka školy