Speciální pedagog

Speciální pedagog

Speciální pedagog  – Mgr. Veronika Vozihnojová

Na ZŠ Vyhlídka pracuji od školního roku 2018/2019. Mám vystudovaný bakalářský obor Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě v Ostravě a následně navazující magisterský obor Speciální pedagogika pro učitele na Masarykově univerzitě v Brně. Ve školství pracuji od roku 2009. Na ZŠ Vyhlídka jsem třídní učitelkou na 1. stupni a vyučuji PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE, který je doporučován jako forma další péče o žáky 1. i 2. stupně naší ZŠ.

Co vlastně tento předmět znamená, komu je určen a co se v něm vyučuje?

Jedná se o druh intervence, který je určen pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními a má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka. Zaměřuje se např. na rozvoj grafomotorických dovedností, na reedukaci specifických poruch, vede k rozvoji percepčně-motorických funkcí, smyslového vnímání, jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, k rozvoji prostorové orientace a orientace v čase, pozornosti, paměti atd. Při výuce tohoto předmětu využívám speciálních pracovních listů, učebnic a pomůcek, které byly konkrétnímu žáku doporučeny, a úzce spolupracuji s výchovným poradcem naší školy. Vždy vycházím z doporučení poradenského zařízení (PPP). Aby měl tento předmět ten správný výsledek, je nutná nejen spolupráce se samotným žákem a ostatními odborníky, ale také s rodiči či zákonnými zástupci daného žáka. Proto jsem i s nimi v blízkém kontaktu a nabízím informace a poradenství formou třídních schůzek, konzultačních hodin či individuálně sjednaných schůzek dle potřeby. Zde se mohou dozvědět, jak s jejich dítětem v hodinách pracuji, jakou oblast je potřeba posílit, kde došlo ke zlepšení a jak mohou sami svému dítěti pomoci i oni doma.

Dále nabízím:

–          průběžná komunikace s rodinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

–          zajišťování speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro rodiče i pedagogické pracovníky

–          koordinace speciálně pedagogické péče ve škole

–          participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

Máte nějaké dotazy? Nebojte se mi ozvat, ptejte se, ráda odpovím.

Kontakt na mě:

         veronika.vozihnojova@zsvyhlidka.cz, 571 478 202