Příspěvky do fondu

Příspěvky do nadačního fondu
Na zasedání Rady rodičů dne 10. 9. 2009 byl odsouhlasen minimální příspěvek do nadačního fondu ve výši 100,- Kč na 1 žáka.
Zaplacenou částku, pokud je vyšší než 500,- Kč, lze dle Zákona o dani z příjmů §15 odst. 8 a §20 odst. 8 uplatnit jako odčitatelnou položku ze základu daně.
Upozornění:
Na složence musí být uveden ten z rodičů /nebo firma, podnikatel/, který bude částku uplatňovat při ročním zúčtování daně u svého zaměstnavatele /ve svém daňovém přiznání/. Jako doklad o zaplacení obdržíte darovací smlouvu nebo potvrzení. Částku můžete poukázat složenkou nebo převést ze svého účtu. Pro identifikaci plátce – dárce uvádějte jako variabilní symbol datum narození Vašeho dítěte jak při bezhotovostním převodu, tak i při platbě složenkou. Částku je možno uhradit i hotově.
Způsob platby:
1/  poštovní poukázkou typu A
Název majitele účtu:
Nadační fond při ZŠ Vyhlídka
Králova 380
757 01 Valašské Meziříčí
Číslo účtu:
226216330/0300
Variabilní symbol:
Datum narození žáka
2/ prostřednictvím běžného účtu
Jednorázový příkaz k úhradě na výše uvedené číslo účtu.
Variabilní symbol:
Datum narození žáka
Konstantní symbol:
0008
Specifický symbol:
neuvádí se
3/ v hotovosti
Na začátku školního roku do konce září u třídního učitele, během školního roku v kanceláři školy.