Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání

Termín testování :                          03. – 07.06.2013

Počet tříd testování:                      3 ( VII.A, VII.B, VII.C)

Počet testovaných žáků:             68

Test se skládal z následujících částí:

–              Matematika

–              Český jazyk

–              Anglický jazyk

–              Člověk a příroda – fyzika a biologie

Tohoto testování se celkem zúčastnilo 675 žáků sedmých tříd na 19 základních školách.

Vysvětlení pojmů:

Percentil ( P) – ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent žáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. Např. percentil 95 znamená, že 95 % žáků/tříd/škol bylo horších a pouhých 5 % lepších.

Úspěšnost – poměr správných a špatných odpovědí žáka transformovaných na procenta. Vyšší procento znamená více správně zodpovězených otázek.

Celkové vyhodnocení naší školy

Předmět %-úspěšnost školy v dané dovednosti P-percentil školy vzhledem k ostatním třídám/školám
Český jazyk 87 63
Matematika 37,9 74
Anglický jazyk 66,8 76
Fyzika 36,4 68
Biologie 72,9 89

 

V českém jazyce byly testovány oblasti

o             Ovládání lexikálního pravopisu D1

o             Ovládání morfologického pravopisuD2

o             Ovládání syntaktického pravopisuD3

o             Porozumění obsahu slovD4

o             Třídění slovD5

 

Souhrnné vyhodnocení tříd v předmětu a dovednostech

Třída % P D1% D2% D3% D4% D5%
VII.A 86,3 43 85,5 88,6 75 90,9 83,1
VII.B 86,2 41 86,6 88,1 73,2 91,3 84,8
VII.C 88,4 81 89,2 90,2 75,8 92,7 87,7

 

Vysvětlení dovedností:

D1  – žák správně píše slova tak, jak jsou uvedena ve slovníku, psaní velkých a malých písmen, psaní předpon s/z, předložky s/z, označování délky samohlásek,..

D2 – žák správně používá správné tvary slov a jejich koncovek.

D3 – žák správně rozlišuje mluvnickou shodu přísudku a podmětem, odděluje věty a větné členy členícími znaménky.

D4 – žák chápe význam jednotlivých slov a jejich odstínů, vybírá z nabídky slovo, které se významem do věty hodí.

D5 – bohatost slovní zásoby, znalost synonym.

V matematice byly testovány oblasti

o             funkce jako vztah mezi veličinamiD1

o             Chápání čísla jako pojmu D2

o             Numerické dovednosti D3

o             Poznávání rovinných útvarů a prostorová představivost D4

o             Práce se symboly D5

o             Správnost logické úvahy D6

o             Práce s grafem D7

o             Orientace v tabulce a práce s ní D8

 

Souhrnné vyhodnocení tříd v předmětu a dovednostech

Třída % P D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
VII.A 35,2 57 33,3 37,1 34,7 47,9 28,7 40 81,8 40,9
VII.B 39,2 76 37,8 41,3 35 56,4 42 46,2 84,5 38,4
VII.C 39,5 81 40,6 41,5 40,8 51 35,2 47,2 77,8 40,2

 

Vysvětlení dovedností:

D1 – žák vnímá vztahy mezi matematickými operacemi, chápe funkci jako vztah mezi veličinami, umí řešit numerické úlohy, upravuje algebraické výrazy

D2 – žák používá různé druhy čísel podle obsahu zadané úlohy

D3 – žák zná a je schopen provádět matematické operace sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocnění a odmocnění číselných výrazů

D4 – žák by měl na základě určitých vlastností rozeznat různé typy mnohoúhelníků nebo jiné rovinné útvary, zvládá prostorovou orientaci, rozeznává základní geometrická tělesa

D5 – práce se znaky a symboly jako dorozumívací jazyk v matematice( zápis kolmosti, rovnoběžnosti,..)

D6 – žák v průběhu analýzy matematického problému vnímá jednotlivé vazby a vztahy zadaných informací, hledá určité pravidlo, jímž by zadanou úlohu vyřešil

D7 – žák má rozvinuté grafické vnímání, je schopen pojmenovat jednotlivé elementy obrázku, umí z grafu vyčíst nebo zakreslit do grafu určité informace

D8 – žák provádí myšlenkové operace vzhledem k určitému grafickému uspořádání matematických a jiných dat, umí se orientovat v tabulce

 

V anglickém jazyce byly testovány oblasti

o             Čtení textu s porozuměním D1

o             Orientace ve slovesných strukturách D2

o             Práce s předložkami D3

o             Práce s tázacími výrazy D4

o             Slovní zásoba D5

o             Stavba anglické věty D6

o             Stupňování přídavných jmen D7

o             Reakce na jednoduchá sdělení D8

 

Souhrnné vyhodnocení tříd v předmětu a dovednostech

Třída % P D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
VII.A 67,5 74 69,2 62,4 65,8 70,3 63,7 71 70,7 73,7
VII.B 67,2 71 67,2 62,9 68,9 64,7 66,1 62,9 75,7 73,6
VII.C 65,8 62 62,7 63,6 69,3 65,8 63,3 63,8 73,4 71,2

 

Vysvětlení dovedností:

D 1 – žák přečte krátký neznámý text jednoduchého charakteru v anglickém jazyce a porozumí jeho obsahu bez použití slovníku, úroveň slovní zásoby

D2 – žák správně používá tvary sloves v přítomném, minulém, budoucím a předpřítomném čase

D3 – žák správně rozlišuje základní předložky a správně je používá

D4 – žák správně používá tázací výraz

D5 – prověřování rozsahu slovní zásoby

D6  – žák zná základní pravidla stavby anglické věty a tato pravidla správně aplikuje, umí postřehnout rozdíly mezi slovosledem v české a anglické větě

D7 – žák prokazuje schopnost stupňovat přídavná jména

D8 – žák na požadované úrovni ovládá slovní zásobu k jednotlivým situacím a rozumí anglickým frázím, se kterými se může setkat v běžném životě.

 

Ve fyzice byly testovány oblasti

 

o             Aplikace poznatků, užití fyzikálních zákonů k řešení problémů z praxe, řešení výpočtových

a problémových úloh  D1

o             Grafické vnímání, tvorba a interpretace schémat a náčrtů D2

o             Identifikace a správné používání pojmů D3

o             Kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace D4

o             Vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí  D5

 

Souhrnné vyhodnocení tříd v předmětu a dovednostech

Třída % P D1 D2 D3 D4 D5
VII.A 38,3 73 32,8 51,9 46,9 47,5 46
VII.B 29,9 30 27,3 40,6 35,6 39,8 39,2
VII.C 40,5 89 33,4 51,3 45,9 54,1 49,6

 

 

Vysvětlení dovedností

D1 – žák využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh, zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí

D2 – sestrojí grafy závislosti dráhy na čase, rychlosti na čase

D3 – žák správně používá fyzikální pojmy: měřitelných veličin, kvalitativních charakteristik a vlastností, rozumí významu pojmů a umí je aktivně používat

D4 – klasifikovat druhy pohybů

D5 – žák dokáže určit např. proč se některá tělesa ve vodě ponoří a jiná nikoliv

 

 

V biologii byly testovány tyto oblasti

o             Aplikace poznatků zkušeností v praktických podmínkách  D1

o             Vysvětlení podstaty jevů, procesů a vztahů  D2

o             Grafické dovednosti D3

o             Popis základních znaků biologických jevů a procesů D4

o             Orientace v odborných pojmech a práce s nimi D5

o             Vnímání širších souvislostí D6

 

Souhrnné vyhodnocení tříd v předmětu a dovednostech

 

Třída % P D1 D2 D3 D4 D5 D6
VII.A 71 70 65,3 65,8 90,2 58,1 83,6 70,3
VII.B 72,2 81 71,1 71,7 84,1 60,4 85,4 66,7
VII.C 75,7 92 74 74,1 86,5 60,4 87,9 73

 

Vysvětlení dovedností

D1 – žák chápe souvislosti a vzájemné vazby v přírodě, koloběhu látek, dokáže rozlišit podobné a odlišné znaky, získané poznatky podporují u žáků logické myšlení

D2 – žák dokáže odpovědět na otázky proč, vysvětlit rozdílné znaky, co sjednocuje a co odlišuje organismy

D3 – orientace a práce s tabulkou, orientace a práce s grafy, orientace a práce se schématy a obrázky

D4 – žák rozlišuje jednotlivé objekty živé a neživé přírody

D5 – žák používá odborné pojmy

D6 – žák na základě získaných vědomostí o jednotlivých přírodninách si uvědomuje jejich vzájemnou vazbu

 

 

Ve Valašském Meziříčí 28.6.2013                    Mgr.Jarmila Malíková