CO NABÍZÍME

  • Plně kvalifikovanou výuku podle školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“, který je upravován dle zákonných změn.
  • Povinnou výuku anglického jazyka už od 1. ročníku, výuku německého jazyka a ruského jazyka na II. stupni.
  • Ranní a odpolední péči o žáky v odděleních školní družiny, výuka probíhá v kvalitně vybavených třídách.
  • Speciální výuku pro integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. ambulantní nápravou dyslexie a ostatních vad, speciální výuku pro nadané žáky, výuka českého jazyka pro žáky cizince.
  • Organizaci lyžařských kurzů v rámci TV (7. roč.) – sjezdové lyžování, snowboard, běžecké lyžování. A výběrový kurz pro I. stupeň a 6. a 8. ročníky. Pořádání školy v přírodě, předplaveckou a základní výuku plavání, školní adaptační tábor pro 1. ročníky, vzdělávací exkurze, zahraniční jazykově – poznávací zájezdy.
  • Seznamovací (adaptační pobyty) pobyty pro 6. ročník, Orientační dny pro 8. ročník (orientace na volbu povolání a prevenci sociálně patologických jevů.
  • Mimoškolní aktivity: sportovní hry, lyžování, aerobic, plavání, florbal, atletika, kopaná, sborový zpěv, hra na zobcovou flétnu, kroužky výtvarné výchovy, kroužky dramatické výchovy, rozvoj komunikačních dovedností anglického jazyka, příprava k přijímacím zkouškám,…
  • Stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel.
  • Spolupráce se zahraničními školami – Slovensko, Srbsko.
  • I do budoucna si klademe za cíl udržet vysokou kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, nabídnout dětem co nejlepší využití mimoškolního volného času a připravit všem ve škole příjemné prostředí a dobrou pracovní atmosféru.