NAŠE ZAMĚŘENÍ

Název školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“ vychází z cílů školského školního vzdělávacího programu, klíčových kompetencí, výstupů v RVP ZV a navázáním na tradice školy. Vyjadřuje základní myšlenku – otevřenost školy dětem, rodičům, veřejnosti, především obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života s důrazem na budoucí profesionální orientaci. Udržuje a rozvíjí dobré vztahy ve škole. Cílem školy je, aby do školy chodily děti rády, cítily se v ní dobře.

Při výuce zavádíme na základě vlastního ověření nové metody v celém výchovně vzdělávacím procesu. O tom, že to nejsou jen slova, svědčí celá řada úspěchů našich žáků ve sportovních, jazykových, recitačních, výtvarných, a přírodovědných olympiádách a soutěžích. Jsme také zapojeni do různých projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.

Škola je zapojena do celonárodních projektů podporujících zdraví (Ovoce do škol), sporty (OVOV, McDonald cup), environmentální výchovu (Recyklohraní, Zelený strom). V rámci prevence sociálně patologických jevů se zúčastňujeme aktivit klubu MOST, nízkoprahového centra Zastávka, Dis Fryšták, projekt Nenech to být. Pravidelně spolupracuje s dalšími organizacemi ve městě (Městská policie Valašské Meziříčí, knihovna, HZS Valašské Meziříčí…). Organizujeme celoroční kurz Hrátky s předškoláky pro budoucí žáky prvních ročníků s cílem usnadnit dětem přechod z mateřské školy do školy.

Škola se účastní projektů EU:

 1. Podpora ZŠ Vyhlídka formou projektu Šablony III.
 2. Národní projekt Doučování žáků.

CO NABÍZÍME

 • Plně kvalifikovanou výuku podle školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“, který je upravován dle zákonných změn.
 • Povinnou výuku anglického jazyka už od 1. ročníku, výuku německého jazyka a ruského jazyka na II. stupni.
 • Ranní a odpolední péči o žáky v odděleních školní družiny, výuka probíhá v kvalitně vybavených třídách.
 • Speciální výuku pro integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. ambulantní nápravou dyslexie a ostatních vad, speciální výuku pro nadané žáky, výuka českého jazyka pro žáky cizince.
 • Organizaci lyžařských kurzů v rámci TV (7. roč.) – sjezdové lyžování, snowboard, běžecké lyžování. A výběrový kurz pro I. stupeň a 6. a 8. ročníky. Pořádání školy v přírodě, předplaveckou a základní výuku plavání, školní adaptační tábor pro 1. ročníky, vzdělávací exkurze, zahraniční jazykově – poznávací zájezdy.
 • Seznamovací (adaptační pobyty) pobyty pro 6. ročník, Orientační dny pro 8. ročník (orientace na volbu povolání a prevenci sociálně patologických jevů.
 • Mimoškolní aktivity: sportovní hry, lyžování, aerobic, plavání, florbal, atletika, kopaná, sborový zpěv, hra na zobcovou flétnu, kroužky výtvarné výchovy, kroužky dramatické výchovy, rozvoj komunikačních dovedností anglického jazyka, příprava k přijímacím zkouškám,…
 • Stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel.
 • Spolupráce se zahraničními školami – Slovensko, Srbsko.
 • I do budoucna si klademe za cíl udržet vysokou kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, nabídnout dětem co nejlepší využití mimoškolního volného času a připravit všem ve škole příjemné prostředí a dobrou pracovní atmosféru.