CO NABÍZÍME

  • Plně kvalifikovanou výuku podle školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“
  • povinnou výuku anglického jazyka už od 1. ročníku, výuku německého jazyka
  • ranní a odpolední péči o žáky v odděleních školní družiny, školního klubu výuka probíhá v kvalitně vybavených kmenových třídách a odborných učebnách s využitím multimediálního vybavení (interaktivní tabule, dataprojektory, atd.)
  • speciální výuku pro integrované žáky se speciálními výukovými potřebami, např. ambulantní nápravou dyslexie a ostatních vad, speciální výuku pro nadané žáky
  • pořádání lyžařských kurzů v rámci TV (7. roč.), výběr dětí I., II. stupně, školy v přírodě, předplaveckou a základní výuku plavání, školní adaptační tábor pro 1. ročníky, exkurze, zahraniční jazykově – poznávací zájezdy
  • seznamovací (adaptační pobyty)pobyty pro 6. ročník, Orientační dny pro 8. ročník (orientace na volbu povolání a prevenci sociálně patologických jevů
  • mimoškolní aktivity: sportovní hry, lyžování, aerobic, plavání, florbal, atletika, kopaná, sborový zpěv, hra na zobcovou flétnu, kroužky výtvarné výchovy, kroužky dramatické výchovy, rozvoj komunikačních dovedností anglického jazyka, příprava k přijímacím zkouškám,…
  • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel
  • I do budoucna si klademe za cíl udržet vysokou kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, nabídnout dětem co nejlepší využití mimoškolního volného času a připravit všem ve škole příjemné prostředí a dobrou pracovní atmosfér