Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků

Adaptační pobytový třídenní kurz byl v rámci ZŠ Vyhlídka letos organizován poprvé. Předchozí roky jsme jej pořádali ve školním prostředí. V pondělí 5. 9. vyjely třídy VI. A a VI. B spolu s třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence do Velkých Karlovic do Horského hotelu Kyčerka. Adaptační pobyt je pořádán, aby byl přechod z I. stupně na II. stupeň pro žáky co nejpohodovější. Žáci 6. ročníku se musejí na začátku roku vyrovnávat mnohdy se změnou třídního kolektivu, příchodem nových spolužáků přecházejících k nám z jiných škol, zvykání si na třídní učitelku, na nové prostředí, na jiný styl učení, na nová pravidla. 

Adaptační pobyt byl plný seznamovacích a zážitkových aktivit podporujících stmelení a fungování třídního kolektivu. Vzájemné poznávání probíhalo jak mezi spolužáky, tak mezi žáky a učitelkami. Hry byly zacíleny na sebepoznání, prohloubení vztahů mezi spolužáky i na podporu komunikace. Ve hrách se prohlubovala spolupráce, týmovost. Adaptační kurz je základním kamenem, na který v průběhu roku budou navazovat třídnické hodiny zaměřené na komunikaci, pravidla, stmelování kolektivu a další oblasti dle potřeb třídy.

Cíle adaptačního kurzu byly naplněny. Žáci odjížděli obohaceni o spoustu zážitků, které díky přítomnosti a zapojení do kurzu prožili. Třída je jako puzzle, každý jednotlivý dílek zapadá do velkého třídního obrazu, každý kousek je důležitý a nenahraditelný. Třídy jsou dobře nastartovány a bude záležet na žácích a třídních učitelkách, jakým způsobem nabyté zkušenosti a prožitky využijí v tomto školním roce. Základ mají pevně postaven, budeme jim přát, nechť jim nadšení, spolupráce a týmovost vydrží a nadále se prohlubují krásná přátelství.

                                                           Mgr. Alena Ešlerová, školní metodik prevence