NAŠE ZAMĚŘENÍ

Název školního vzdělávacího programu „Vyhlídka do života“ vychází z cílů školského školního vzdělávacího programu, klíčových kompetencí, výstupů v RVP ZV a navázáním na tradice školy. Vyjadřuje základní myšlenku – otevřenost školy dětem, rodičům, veřejnosti, především obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života s důrazem na budoucí profesionální orientaci. Udržuje a rozvíjí dobré vztahy ve škole. Cílem školy je, aby do školy chodily děti rády, cítily se v ní dobře.

Při výuce zavádíme na základě vlastního ověření nové metody v celém výchovně vzdělávacím procesu. O tom, že to nejsou jen slova, svědčí celá řada úspěchů našich žáků ve sportovních, jazykových, recitačních, výtvarných, a přírodovědných olympiádách a soutěžích. Jsme také zapojeni do různých projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.

Škola je zapojena do celonárodních projektů podporujících zdraví (Ovoce do škol), sporty (OVOV, McDonald cup), environmentální výchovu (Recyklohraní, Zelený strom). V rámci prevence sociálně patologických jevů se zúčastňujeme aktivit klubu MOST, nízkoprahového centra Zastávka, Dis Fryšták, projekt Nenech to být. Pravidelně spolupracuje s dalšími organizacemi ve městě (Městská policie Valašské Meziříčí, knihovna, HZS Valašské Meziříčí…). Organizujeme celoroční kurz Hrátky s předškoláky pro budoucí žáky prvních ročníků s cílem usnadnit dětem přechod z mateřské školy do školy.

Škola se účastní projektů EU:

  1. Podpora ZŠ Vyhlídka formou projektu Šablony III.
  2. Národní projekt Doučování žáků.